ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
11 ส.ค. 2563    YCI แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)ครั้งที่ 3 รายละเอียด
23 ก.ค. 2563    YCI รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียด
07 ก.ค. 2563   YCI แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)(ครั้งที่ 2 ) รายละเอียด
03 ก.ค. 2563    YCI แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563    YCI แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563    YCI แจ้งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563    YCI แจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
16 มิ.ย. 2563    YCI แจ้งการเปลี่ยนรอบบัญชี บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
08 มิ.ย. 2563    SET การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ YCI รายละเอียด
08 มิ.ย. 2563    YCI แจ้งเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รายละเอียด
05 มิ.ย. 2563    YCI แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน RD และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียด
04 มิ.ย. 2563    YCI แจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น รายละเอียด
04 มิ.ย. 2563    YCI มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
28 พ.ค. 2563    YCI มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
28 พ.ค. 2563    YCI มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
18 พ.ค. 2563    SET การดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน รายละเอียด
14 พ.ค. 2563    YCI การขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินงวดที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียด
12 พ.ค. 2563    YCI การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
07 พ.ค. 2563    YCI มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียด
28 เม.ย. 2563    YCI แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียด