ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน)

   

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร 2,356,392 20.39
2.  บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด 2,352,000 20.36
3.  บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด 1,178,196 10.20
4.  นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ 638,700 5.53
5.  นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ 525,873 4.55
6.  MR. LA STEPHANE 522,000 4.52
7.  นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ 355,000 3.07
8.  นาย ชาญวิทย์ วิทยอำนวยคุณ 340,000 2.94
9.  นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล 340,000 2.94
10.  นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 290,000 2.51
11.  น.ส. อัจฉรา โพธิ์เหลือ 248,900 2.15
12.  นาย ธีระ กิติจารุรัตน์ 230,000 1.99
13.  MR. STEPHANE LA 221,800 1.92
14.  นาย สุรชัย ฟองอมรกุล 200,000 1.73
15.  นาง ชนิดา ฟองอมรกุล 200,000 1.73
16.  นาย จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ 194,024 1.68
17.  นาย สุชาติ หวังสว่างกุล 176,800 1.53
18.  น.ส. เปมิกา อริยะคีรีวรคุปต์ 105,000 0.91
19.  นาย อภิชัย จิวัจฉรานุกูล 93,100 0.81
20.  นาย ลา สเตเฟ่น 65,900 0.57
21.  น.ส. ศิริวรรณ โภชนา 63,710 0.55
22.  นาง ธัญญาลักษณ์ เทียมสุรกานต์ 62,100 0.54