ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน)

   

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  น.ส. เปมิกา อริยะคีรีวรคุปต์ 38,550,000 21.18
2.  บริษัท แมททีเรียล โพร จำกัด 25,738,000 14.14
3.  น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร 24,813,920 13.63
4.  บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปปิตอล จำกัด 11,781,960 6.47
5.  น.ส. ชัชชณา หิรัญสุนทร 11,500,000 6.32
6.  น.ส. ศิริวรรณ โภชนา 7,637,100 4.20
7.  น.ส. ฐิติภัสร์ นรากรนรเศรษฐ์ 7,320,000 4.02
8.  นาย จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ 7,198,970 3.95
9.  นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ 6,387,000 3.51
10.  น.ส. ปัทมาภรณ์ เปียซื่อ 4,000,000 2.20