งบการเงิน

บริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 342.42   186.14   177.36   103.03     
หนี้สินรวม 209.55   66.36   72.42   46.93     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 132.86   119.78   104.94   56.10     
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 70.00   70.00   70.00   70.00     
รายได้รวม 33.88   55.25   39.18   11.38     
กำไรสุทธิ -30.71   -12.54   -14.84   -43.07     
กำไรต่อหุ้น (บาท) -4.39   -1.79   -2.12   -6.98     
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) -9.90   -3.30   -7.00   -37.72     
ROE(%) -97.90   -9.92   -13.21   -53.49     
อัตรากำไรสุทธิ(%) -90.64   -22.69   -37.88   -378.35