งบการเงิน

บริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
30/06/2563
ไตรมาส3/64
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 186.14   177.36   103.03   132.56   195.45  
หนี้สินรวม 66.36   72.42   46.93   41.15   44.05  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 119.78   104.94   56.10   91.41   151.40  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 70.00   70.00   70.00   115.55   182.04  
รายได้รวม 48.05   34.13   11.37   11.83   13.22  
กำไรสุทธิ -12.54   -14.84   -43.07   -32.20   -0.94  
กำไรต่อหุ้น (บาท) -1.79   -2.12   -6.98   -3.63   -0.01  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) -3.30   -7.00   -37.72   -27.80   -8.45  
ROE(%) -9.92   -13.21   -53.49   -35.23   -11.25  
อัตรากำไรสุทธิ(%) -26.09   -43.48   -378.74   -272.24   -7.07  
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 08/06/2564
ราคาล่าสุด(บาท) 13.20   13.20   13.20   13.20   13.20  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด -   -   -   -   -  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2560   30/09/2561   30/09/2562   30/09/2563   31/03/2564  
P/E (เท่า) -   -   -   -   -  
P/BV (เท่า) -   -   -   -   -  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 17.02   15.58   9.16   0.79   0.83  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) -   -   -   -   -