งบการเงิน

บริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
30/06/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 342.42   186.14   177.36   103.03   132.56  
หนี้สินรวม 209.55   66.36   72.42   46.93   41.15  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 132.86   119.78   104.94   56.10   91.41  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 70.00   70.00   70.00   70.00   115.55  
รายได้รวม 33.88   55.25   39.18   11.38   11.83  
กำไรสุทธิ -30.71   -12.54   -14.84   -43.07   -32.20  
กำไรต่อหุ้น (บาท) -4.39   -1.79   -2.12   -6.98   -3.63  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) -9.90   -3.30   -7.00   -37.72   -27.80  
ROE(%) -97.90   -9.92   -13.21   -53.49   -35.23  
อัตรากำไรสุทธิ(%) -90.64   -22.69   -37.88   -378.35   -272.11  
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 09/11/2563
ราคาล่าสุด(บาท) 13.20   13.20   13.20   13.20   13.20  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด -   -   -   -   -  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2559   30/09/2560   30/09/2561   30/09/2562   30/06/2563  
P/E (เท่า) -   -   -   -   -  
P/BV (เท่า) -   -   -   -   -  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 19.61   17.02   15.58   9.16   0.79  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) -   -   -   -   -