Board of Director

ประธานกรรมการ

Image
นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

นายวิภาส ทองสุทธิ์
นายวิภาส ทองสุทธิ์กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นาย โชติจุฑา อาจสอน
นาย โชติจุฑา อาจสอนกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นางสาว บังอร ภูมิชัย
นางสาว บังอร ภูมิชัยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวเจิมศิริ เลิศชัยทัศน์
นางสาวเจิมศิริ เลิศชัยทัศน์กรรมการ